სტრუქტურა

                                                                                                                       

 

ურიდიული ტრენინგების სამსახური

სოციალური ტრენინგების  სამსახური

ფინანსური ტრენინგების სამსახური 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების სამსახური 

ტესტის შექმნის სამსახური 

ტესტირების კოორდინაციის სამსახური 

პროექტების მართვის სამსახური 

ფინანსური სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახური

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

სერტიფიკაციის სამსახური

ტერიტორიული ორგანო-ყვარლის სასწავლო ცენტრი