სტრუქტურა

                                                                                                                       

 

 

ურიდიული ტრენინგების დეპარტამენტი 

სოციალური ტრენინგების  დეპარტამენტი

პროფესიული ტრენინგების დეპარტამენტი 

პენიტენციური ტრენინგების დეპარტამენტი 

ტესტის შექმნის დეპარტამენტი 

ტესტირების კოორდინაციის დეპარტამენტი 

პროექტების მართვის დეპარტამენტი 

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

სერტიფიკაციის დეპარტამენტი

ფინანსური დეპარტამენტი 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

ტერიტორიული ორგანო-ყვარლის სასწავლო ცენტრი