ტრენინგი

ტრენინგის მიზანი:

ტრენინგის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 2020 წლის კანონის იმ მარეგულირებელი ნორმების შესახებ ცოდნის მიწოდება, რომელიც უზრუნველყოფს  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მიზნით სპეციალური მოსარჩელის სტატუსის მიღებას/გაგრძელებას.  ასევე დეტალურად იქნება განხილული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების  კონვეცია და დამატებითი ოქმები, რომელიც დაედო საფუძვლად აღნიშნული კანონის მიღებას და არის ერთ-ერთი ძირითადი დოკუმენტი მსოფლიოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების ეფექტური იმპლემენტაციის უზრუნველსაყოფად.

ტრენინგზე დამსწრეები ასევე მიიღებენ ცოდნას სპეციალური მოსარჩელის საერთაშორისო გამოცდილების და არსის შესახებ.

ტრენინგის ძირითადი თემები:  

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების  კონვეცია და დამატებითი ოქმები;
  • საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 საათი.