ტრენინგი

ტრენინგის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის მოხელეებმა, რომელთა ყოველდღიური საქმიანობა უკავშირდება საპროექტო წინადადებების მომზადებას, განხილვას ან პროექტების მართვას, იცოდნენ რა საკითხებს მოიცავს პროექტის ციკლი, შეძლონ საპროექტო განაცხადების მომზადება და ობიექტურად შეფასება, დაიწყონ პროექტების მართვისას გასათვალისწინებელ საკითხებზე ფიქრი.

ტრენინგის ძირითადი თემები:

  • პრობლემების იდენტიფიცირება (პრობლემების ხე).
  • პროექტის ინიცირება- მიზნების ხე, საქმიანობები, სამოქმედო გეგმა, პასუხისმგებლობები.
  • პროექტის ბიუჯეტის შემუშავება - საჭირო რესურსების ჩამონათვალი, ხარჯები.
  • ფონდების მოძიება - გრანტები და რესურსების მოზიდვა („ფანდარაიზინგი“)
  • პროექტის განხორციელება - საქმიანობების განაწილება, პასუხისმგებლობების განაწილება, რესურსების განაწილება.
  • მონიტორინგი - პროცესების მიმდინარეობაზე დაკვირვება.
  • შეფასება - პროექტის შეფასება და ანგარიშგება.

 

ვის შეუძლია მონაწილეობა?

მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ და დასაქმებით დაინტერესებულ სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 14 საკონტაქტო საათი.