ტრენინგი

ტრენინგის მიზანი:

ნებისმიერ საჯარო ან კერძო სტრუქტურაში მიმდინარეობს დოკუმენტბრუნვა, შესაბამისად, დასაქმებულ პირს სხვადასხვა ეტაპზე შეხება აქვს საქმისწარმოების პროცესთან: ამზადებს დოკუმენტებს, აფორმებს მათ ან აწესრიგებს. დაწესებულების საქმისწარმოება რეგულირდება სხვადასხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტით, ამ წესებისა და რეგულაციების ცოდნა საქმის წარმოების პროცესში ჩართული ყველა პირისთვის აუცილებელია. ტრენინგის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები დაწესებულებებში მმართველობითი საქმიანობის დოკუმენტირებისა და დოკუმენტებზე მუშაობის ორგანიზაციისადმი, გააცნოს დოკუმენტის შედგენის ხარისხის გაუმგობესების შესაძლებლობები, შესძინოს და გაუუმჯობესოს მსმენელებს მათ თეორიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, გააცნოს მათ ამ მიმართულებით არსებული თანამედროვე ტექნიკური შესაძლებლობები.

 

ტრენინგის ძირითადი თემები:

  • საორგანიზაციო და განკარგულებითი დოკუმენტაციის მომზადება;
  • დოკუმენტების აუცილებელი და დამატებითი რეკვიზიტების გაფორმების წესი;
  • დოკუმენტბრუნვის ორგანიზაცია − ელდოკუმენტბრუნვა;
  • თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით დოკუმენტური ინფორმაციის დამუშავება / არსებული შესაძლებლობები და საჭირო პირობები;
  • საქმეთა ნომენკლატურის შედგენა;
  • საქმეების ფორმირება;
  • დაწესებულებების დოკუმენტების საინფორმაციო-საძიებო სისტემა;
  • დოკუმენტების მომზადება საუწყებო არქივში გადასაცემად;
  • მმართველობითი, საორგანიზაციო და განკარგულებითი დოკუმენტების მომზადება.

 

ვის შეუძლია მონაწილეობა?

კერძო და საჯარო სტრუქტურებში დასაქმებულ და დასაქმებით დაინტერესებულ პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 14 საკონტაქტო საათი.