ტრენინგი

ტრენინგის აღწერა: პროგრამა მოიცავს ბიუჯეტის შემუშავებასთან, პროგრამულ ბიუჯეტირებასთან, საბიუჯეტო კლასიფიკაციასა და მატერიალურ აქტივებთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ სემინარების ჩატარებას.

 ტრენინგის ძირითადი თემები/საკითხები:

 • საბიუჯეტო პროცესები და ბიუჯეტირება
 • ბიუჯეტის შემოსულობები: შემოსავლები არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებები
 • ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი კლასიფიკაციის მიხედვით.
 • ადგილობრივი ბიუჯეტის შედგენა და დამტკიცება, შესრულება, ანგარიშგება, საკრებულოსა და გამგეობის კომპეტენციები.
 • პროგრამული ბიუჯეტის სტრუქტურა - პროგრამა, ქვეპროგრამა, ღონისძიება;
 • პრიორიტეტების დოკუმენტი.
 • ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი და ანგარიშგება.
 • ტრანსფერები (გათანაბრებითი, მიზნობრივი, სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერები), სესხი, გრანტი, სხვა გადასახადები;
 • შეფასების ინდიკატორები;
 • საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმების სტრუქტურა;
 • პროგრამული ბიუჯეტირება და სამოქმედო გეგმები - შედეგები და დაგეგმილი ღონისძიებები;
 • პროგრამული ბიუჯეტირება და სამოქმედო გეგმები - შედეგები და დაგეგმილი ღონისძიებები.

 

ტრენინგის მიზანი: ტრენინგის მონაწილეებმა ბიუჯეტის შემუშავებასთან, პროგრამულ ბიუჯეტირებასთან, საბიუჯეტო კლასიფიკაციასა და მატერიალურ აქტივებთან დაკავშირებულ საკითხებზე აიმაღლონ ცოდნა და ეფექტიანად წარმართონ ბიუჯეტირების პროცესთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 სამიზნე ჯგუფი: ორგანიზაციის ფინანსური სახსრების მართვის პროცესში ჩართული პირები.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3  დღე (15 სთ.) სამიზნე ჯგუფის საჭიროებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ხანგრძლივობის დამკვეთზე მორგება.