ტრენინგი

ტრენინგის აღწერა: ტრენინგების კურსი მოიცავს მონაწილეებისთვის ზოგადი ცოდნის გადაცემას საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის შესახებ, რა პრინციპებს ეფუძნება საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა, რა ელემენტებისგან შედგება  და როგორაა მოწყობილი იგი.

ტრენინგის ძირითადი თემები/საკითხები:

 • საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა და მართვის ორგანოები
 • საბიუჯეტო  სისტემის მოწყობის პრინციპები
 • საბიუჯეტო პროცესის ეტაპები
 • საბიუჯეტო პრიორიტეტები და სტრატეგიები
 • ბიუჯეტის პროექტის მომზადება
 • ბიუჯეტის დაბალანსება
 • ბიუჯეტის შესრულებისა და ანგარიშგების ეტაპები
 • ბიუჯეტის კონტროლი და აუდიტი
 • ძირითადი საბიუჯეტო დოკუმენტები და ტერმინები
 • პროგრამული ბიუჯეტირების არსი
 • ორგანიზაციული ბიუჯეტირება
 • პროგრამული ბიუჯეტირების უპირატესობა
 • პროგრამული ბიუჯეტირების სამუშაო ჯგუფი
 • საბიუჯეტო კლასიფიკაციის არსი და მნიშვნელობა
 • შემოსავლებისა და ხარჯების კლასიფიკაცია ზოგადად
 • ფინანსური აქტივების  და ვალდებულებების კლასიფიკაცია ზოგადად

 

ტრენინგის მიზანი: ტრენინგ მოდულის მიზანია მონაწილეებმა აიმაღლონ ზოგადი ცოდნა საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის თაობაზე.

 სამიზნე ჯგუფი: ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, ვისაც სურს საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაზე ზოგადი ცოდნის მიღება.

 ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4  დღე (16 სთ.) სამიზნე ჯგუფის საჭიროებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ხანგრძლივობის დამკვეთზე მორგება.