ტრენინგი

ტრენინგის აღწერა: პროგრამა დაფუძნებულია პრაქტიკულ  საქმიანობაზე, ასევე თეორიული ნაწილის დეტალურ განხილვაზე. მონაწილეები აქტიურად არიან ჩართულები ტრენინგში და ხორციელდება ერთმანეთისთვის უშუალო გამოცდილების გაზიარება, მიმდინარეობს პრობლემების გადაჭრის გზების დასახვა.

 ტრენინგის ძირითადი თემები/საკითხები:

  • ინვენტარიზაციის ინსტრუქციის დეტალური განხილვა;
  • ინვენტარიზაციის ჩასატარებელი ღონისძიებების განსაზღვრა;
  • დამტკიცებული ფორმების მიმოხილვა;
  • ორგანიზაციებში უკვე არსებული პრაქტიკის გაცნობა;
  • ინვენტარიზაციის ბრძანების, საინვენტარო უწყისების, სამუშაო ფაილების, აქტებისა და ოქმების განხილვა;
  • აქტივების ჩამოწერის წესის მიმოხილვა, დასრულებული ინვენტარიზაციის შემდგომი მოქმედებების განხილვა.

 ტრენინგის მიზანი: მონაწილეებმა გაიღრმავონ და განიმტკიცონ უკვე არსებული გამოცდილება, პრაქტიკაში განახორციელონ ტრენინგზე მიღებული ცოდნის გამოყენება, რაც გაუმარტივებთ ინვენტარიზაციის პროცესის სწორად დაგეგმვასა და ჩატარებას.

სამიზნე ჯგუფი: ტრენინგი განკუთვნილია საჯარო სტრუქტურებში დასაქმებული ლოჯისტიკის სამსახურის თანამშრომლებისთვის.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4  დღე (12 სთ.) სამიზნე ჯგუფის საჭიროებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ხანგრძლივობის დამკვეთზე მორგება.