სიახლეები

ტრენინგი "ლიდერობა და მართვა"

მენეჯერული და ლიდერობის პოტენციალის განვითარება, ეფექტიანი მენეჯმენტის განხორციელებისათვის 

საჭირო დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება, მართვის საკითხებზე ცოდნის დონის გაღრმავება და შესაბამისი უნარების

განვითარება - ეს ის საკითხებია რომლებსაც იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ ოგრანიზებული ტრენინგიმიეძღვნა.

კურსის გავლის შედეგად მონაწილეები შეძლებენ გაეცნონ მენეჯერის როლს მართვაში; განსაზღვრონ ლიდერობისა 

და მართვის პროცესის ძირითადი პრინციპები და ფუნქციები; ეფექტურად მართონ საკუთარი დათანამშრომელთა ქცევა; 

დაამუშაონ თანამშრომელთა წახალისებისა და მოტივირების სქემა; განსაზღვრონსაკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეები; 

განსაზღვრონ ცვლილებების მართვის ხელშემწყობი უნარები.

ორ დღიანი ტრენინგი ყვარლის სასწავლო ცენტრში იუსტიციის სახლის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა.