სიახლეები

კერძო სამართლებრივი სახელშეკრულებო ურთიერთობების ძირითადი მიმართულებები

კერძო სამართლებრივი სახელშეკრულებო ურთიერთობების ძირითადი მიმართულებები

ტრენინგის მიზანი:

კერძო სამართლებრივი სახელშეკრულებო ურთიერთობების ძირითადი მიმართულებების გაცნობით, მუნიციპალიტეტის მოხელეთათვის კვალიფიკაციის ამაღლებასა და შესაბამისი თანამდებობრივი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის საჭირო ცოდნის მიცემასა და უნარ-ჩვევების განვითარებაში ხელშეწყობა.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:   

  • კერძო სამართლის არსი და პრინციპები, კერძო სამართლებრივი ურთიერთობების სუბიექტები და ობიექტები;
  • კერძო და საჯარო სამართლის გამიჯვნა;
  • მუნიციპალიტეტის ორგანოების მონაწილეობა კერძო სამართლებრივ სახელშეკრულებო ურთიერთობებში;
  • ხელშეკრულების მომზადება (წინასახელშეკრულებო ურთიერთობები); ხელშეკრულების დადება (ოფერტი, აქცეპტი);
  • ხელშეკრულების ფორმა; ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები;
  • ხელშეკრულებიდან გასვლა, ხელშეკრულების მოშლა; ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულების დარღვევა;
  • მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებები - პირგასამტეხლო, ბე, მოვალის გარანტია;
  • სამოქალაქო ბრუნვაში მეტად გავრცელებული ხელშეკრულებები - ნასყიდობა, ქირავნობა, იჯარა, სესხი, ნარდობა.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/8ZncqEcGia ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge