სიახლეები

ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის წესი

ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის წესი

ტრენინგის მიზანი:

ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის წესის გაცნობით, მუნიციპალიტეტის გამგეობაში/მერიაში დასაქმებული იმ მოხელეთათვის კვალიფიკაციის ამაღლებასა და შესაბამისი თანამდებობრივი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის საჭირო ცოდნის მიცემასა და უნარ-ჩვევების განვითარებაში ხელშეწყობა, რომელთა თანამდებობის სამუშაო აღწერილობა მოიცავს ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის უფლებამოსილებას.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:   

  • ადმინისტრაციული საჩივრის არსი და მისი განხილვის სამართლებრივი საფუძვლები.
  • ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების უფლება და საჩივრის განმხილველი ორგანო.
  • ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმისა და შინაარსისადმი დადგენილი საკანონმდებლო მოთხოვნები; მის განხილვასთან დაკავშირებული ვადები და ვადებთან დაკავშირებული შედეგები.
  • ადმინისტრაციული საჩივრის მიღებაზე ან განხილვაზე უარის თქმის საკანონმდებლო საფუძვლები და შესაბამისი პროცედურები; ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენის თანმდევი შედეგები, აქტის მოქმედების შეჩერების დრო, აქტის მოქმედების არ შეჩერების საფუძვლები და თანმდევი შედეგები.
  • ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის წესი.
  • ადმინისტრაციულ საჩივარზე უარის თქმის, საჩივრის ცნობის საფუძვლები და შედეგები.
  • ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილე პირები, ზეპირი მოსმენისა და ზეპირი მოსმენის გარეშე საჩივრის განხილვის თავისებურებები; ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის შედეგები.
  • ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების ხარჯები.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/CqEVm618E0 ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge