სიახლეები

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა სასამართლოში ადმინისტრაციულ საქმეებზე

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა სასამართლოში ადმინისტრაციულ საქმეებზე

ტრენინგის მიზანი:

ადმინისტრაციულ საქმეებზე მუნიციპალიტეტის სასამართლოში წარმომადგენლობის პრაქტიკული ასპექტების გაცნობით, მუნიციპალიტეტის იმ მოხელეთა კვალიფიკაციისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ამაღლების ხელშეწყობა, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების სასამართლოში ადმინისტრაციულ საქმეებზე წარმომადგენლობასთან.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:

  • ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის ძირითადი პრინციპები; ადმინისტრაციული პროცესის სამართლებრივი საფუძვლები, ადმინისტრაციული საპროცესო კანონმდებლობისა და საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობის განსხვავება და მათი ურთიერთმიმართება.
  • განსჯადობა.
  • მოსამართლეთა საქმის განხილვაში მონაწილეობა და მათი აცილების სამართლებრივი საფუძვლები.
  • პროცესის ხარჯები, საპროცესო ვადები და მტკიცებულებები.
  • მხარეები ადმინისტრაციულ პროცესში (მოსარჩელე, მოპასუხე, მესამე პირები).
  • სარჩელის, შესაგებელის შედგენის ზოგადი ტექნიკა.
  • გამწესრიგებელი სხდომა, გამარტივებული სამართალწარმოება და დაჩქარებული ადმინისტრაციული სამართალწარმოება.
  • გასაჩივრებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მოქმედების შეჩერება და დროებითი განჩინება; აპელაცია და კასაცია, საქმის წარმოების განახლება.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/onCZ3EUv7q ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge