სიახლეები

პროექტის მომზადება და მართვა

პროექტის მომზადება და მართვა

ტრენინგის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის მოხელეებმა, რომელთა ყოველდღიური საქმიანობა უკავშირდება საპროექტო წინადადებების მომზადებას, განხილვას ან პროექტების მართვას, იცოდნენ რა საკითხებს მოიცავს პროექტის ციკლი, შეძლონ საპროექტო განაცხადების მომზადება და ობიექტურად შეფასება, დაიწყონ პროექტების მართვისას გასათვალისწინებელ საკითხებზე ფიქრი.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:

  • პრობლემების იდენტიფიცირება (პრობლემების ხე).
  • პროექტის ინიცირება- მიზნების ხე, საქმიანობები, სამოქმედო გეგმა, პასუხისმგებლობები.
  • პროექტის ბიუჯეტის შემუშავება - საჭირო რესურსების ჩამონათვალი, ხარჯები.
  • ფონდების მოძიება - გრანტები და რესურსების მოზიდვა („ფანდარაიზინგი“)
  • პროექტის განხორციელება - საქმიანობების განაწილება, პასუხისმგებლობების განაწილება, რესურსების განაწილება.
  • მონიტორინგი - პროცესების მიმდინარეობაზე დაკვირვება.
  • შეფასება - პროექტის შეფასება და ანგარიშგება.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/ajGNj61xmJ ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge