სიახლეები

მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის სამართლებრივი საფუძვლები

 მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის სამართლებრივი საფუძვლები

ტრენინგის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის მოხელეებმა შეძლონ მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის სამართლებრივ საფუძვლებში დეტალური გარკვევა და პრობლემური საკითხების ეფექტიანად გადაწყვეტის გზების მოძიება და შეთავაზება.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:

  • მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის საკითხთა მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები;
  • მუნიციპალიტეტის მიერ ქონებრივი უფლებების განხორციელების ძირითადი პრინციპები;
  • მუნიციპალიტეტის ქონება, მისი კატეგორიები და არსებული შეზღუდვები;
  • მუნიციპალიტეტის ქონების შექმნის წყაროები;
  • მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის არსი;
  • მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზება და სარგებლობის უფლებით გადაცემა, ფორმები და წესი.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/BBo7cAauks ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge