სიახლეები

ტესტის შექმნის სამსახური

 

ტელეფონი: (+995 32) 293 22 54

ელ.ფოსტაtrainingcenter@tcj.gov.ge

 

სამსახურის საშტატო ერთეულები-კატეგორიების მითითებით

  • სპეციალისტი I რანგი
  • სპეციალისტი II რანგი

 

სამსახურის ამოცანები და ფუნქციები:

ა) ტესტური დავალებების მომზადება დამკვეთი პირების საჭიროებების გათვალისწინებით და ამ მიზნით ექსპერტებთან თანამშრომლობა;

ბ) მაღალკვალიფიციური, სანდო და განახლებადი ტესტური დავალებების ბანკის შექმნა.

გ) ტესტური დავალებების შექმნა;

დ) ტესტური დავალებების პერიოდული შემოწმება და განახლება;

ე) სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებით პერიოდული ანგარიშების და ანალიტიკური მასალის მომზადება;

ვ) ცენტრის დირექტორისა და კურატორი მოადგილის მითითებებისა და დავალებების შესრულება;

ზ) ტესტირებასთან დაკავშირებული, ცენტრის სხვა ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულება