სერვისები

ტესტირება

ტრენინგები

ქართული ენის ცოდნის დონის განმსაზღვრელი ტესტირება

ამოზომვეთა სერტიფიცირება

სპეციალურად მუნიციპალიტეტებისთვის შექმნილი ტრენინგ კურსები