ორმოცდაათი საჯარო მოხელე

აპლიკაციის ფორმა (ნიმუში) ესეს შეფასების კრიტერიუმები

შეავსეთ აპლიკაცია და გადადგით პირველი ნაბიჯი პროექტში − „50 საჯარო მოხელე“ − მონაწილეობის მისაღებად.
პროექტში მონაწილეობა არის გზა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ:
1. შეაფასოთ თქვენი შესაძლებლობები;
2. განავითაროთ თქვენი პროფესიული და პიროვნული უნარები;
3. გაეცნოთ საჯარო სამსახურის მუშაობის პრინციპებს.
პროექტის – „50 საჯარო მოხელე“ – მონაწილე შეიძლება იყოს 21-25 წლის ასაკის
ახალგაზრდა, საქართველოში ავტორიზებული უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის
კურსდამთავრებული ნებისმიერი სპეციალობით (წარმოსადგენია დიპლომი ან ცნობა
უნივერსიტეტიდან), ფლობს ინგლისურ ენას, დაინტერესებულია საჯარო სამსახურის
მუშაობის სპეციფიკით და მზად არის, ჩაერთოს გადამზადების 6-თვიან პროგრამაში.

 • (ჩაწერეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაში მოცემულის შესაბამისად)

 • (აირჩიეთ მოცემული ჩამონათვალიდან)

 • (მიუთითეთ სრული დასახელება)

 • (მიუთითეთ სრული დასახელება)

 • (აირჩიეთ მოცემული ჩამონათვალიდან)

 • (თუ ამჟამად გაქვთ სტუდენტის სტატუსი)

 • დაასახელეთ 3 ძირითადი მიზეზი, თუ რატომ გსურთ პროექტში მონაწილეობა. გაითვალისწინეთ, რომ სამოტივაციო ტექსტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 100 სიტყვას (არაუმეტეს 880 სიმბოლო დაშორების (space) ჩათვლით).

 • მონიშნეთ თქვენ მიერ არჩეული თემა :  ინსტრუქცია: წარმოადგინეთ საკუთარი პოზიცია მოცემულ საკითხზე, მოიყვანეთ პოზიციის შესაბამისი არგუმენტები და გაამყარეთ მაგალითებით (ლიტერატურიდან თუ ყოფითი ცხოვრებიდან).

  გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი მსჯელობა აუცილებელია იყოს აღნიშნული საკითხის შესატყვისი/რელევანტური, თხრობა - ორგანიზებული, სტილისტურად გამართული, შეესატყვისებოდეს თანამედროვე ქართული ენის ნორმებს; ნაშრომის მოცულობა არ უნდა იყოს 100 სიტყვაზე ნაკლები (არანაკლებ 880 სიმბოლო დაშორების (space) ჩათვლით) და არ უნდა აღემატებოდეს 500 სიტყვას (არაუმეტეს 4400 სიმბოლო დაშორების (space) ჩათვლით).

  ესეს შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ ვებგვერდზე.


 • excell/word/pdf/text დოკუმენტი ან სურათი