ტრენინგი


მიზნობრივი ჯგუფი :
ტრენინგი განკუთვნილი არის საჯარო სტრუქტურებში დასაქმებული, ლოჯისტიკის სამსახურის თანამშრომლებისთვის.

ტრენინგის მიზნები :
მონაწილეებმა გაიღრმავონ და განიმტკიცონ უკვე არსებული გამოცდილება, პრაქტიკაში განახორციელონ ტრენინგზე მიღებული ცოდნის გამოყენება.

ტრენინგის თემატიკა :
• ინვენტარიზაციის ინსტრუქციის დეტალური განხილვა;
• ინვენტარიზაციის ჩასატარებელი ღონისძიებების განსაზღვრა;
• დამტკიცებული ფორმების მიმოხილვა;
• ორგანიზაციებში უკვე არსებული პრაქტიკის გაცნობა;
• ინვენტარიზაციის ბრძანების, საინვენტარო უწყისების, სამუშაო ფაილების, აქტებისა და ოქმების განხილვა;
• აქტივების ჩამოწერის წესის მიმოხილვა, დასრულებული ინვენტარიზაციის შემდგომი მოქმედებების განხილვა.