ტრენინგი


მიზნობრივი ჯგუფი :
სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების, ფინანსური განყოფილების თანამშრომლებისთვის.
ტრენინგის მიზნები :
საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური ანგარიშგება საფინანსო სამსახურის თანამშრომლებისთვის სამეურნეო ოპერაციებისა და ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ სრული და საიმედო ინფორმაციის ფორმირების მიზნით, ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებისა და ფინანსური ანგარიშგების შედგენის მარეგულირებელი ნორმატიული აქტებით და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებით (IPSAS) განსაზღვრული ნორმებისა და წესების სწავლება.
ტრენინგის თემატიკა :
• საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების საფუძვლები;
• საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაცია და ბუღალტრული აღრიცხვა;
• არასაოპერაციო შემოსავლები და არასაოპერაციო ხარჯები;
• ბიუჯეტის შედგენა და შესრულება, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან გადახდების განხორციელება;
• ფინანსური ანგარიშგების შედგენა;