სიახლეები

საჯარო სამსახურის გავლა მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 1 ივლისიდან

საჯარო სამსახურის გავლა მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 1 ივლისიდან

ტრენინგის მიზანი:

საჯარო სამსახურის არსის, მისი გავრცელებული მოდელების, მოწყობის ძირითადი პრინციპების, საჯარო სამსახურში მიღებისა და კარიერის გავლის, მოხელეთა ანგარიშვალდებულებისა და შეფასების  2017 წლის 1 იანვრიდან შემოსაღები ახალი პირობებისა და წესების, საჯარო სამსახურის რეფორმის ძირითადი მიმართულებების, მათ მიზნებისა და ამოცანების, მოხელეთა უფლება-მოვალეობების და გარანტიების გაცნობით,  მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კარიერის გავლასთან დაკავშირებული კვალიფიკაციისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ამაღლების ხელშეწყობა.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:   

  • საჯარო სამსახურის და ბიუროკრატიის ცნებები.
  • საჯარო სამსახურის სამართლებრივი საფუძვლები.
  • საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონის რეგულირების სფერო.
  • საჯარო სამსახურის მართვის სისტემა.
  • მოხელეთა თანამდებობების კლასიფიცირება ახალი კანონის მიხედვით.
  • მოხელის თანამდებობაზე მიღება და მოხელის კარიერის მართვა ახალი კანონის მიხედვით.
  • მოხელის უფლებები და გარანტიები და მოვალეობები ახალი კანონის მიხედვით.
  • დისციპლინური პასუხისმგებლობა და დისციპლინური წარმოება ახალი კანონის მიხედვით.
  • მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლება ახალი კანონის მიხედვით.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/NVmPChbFSs ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge