სიახლეები

ადმინისტრაციული წარმოება, საჯარო ინფორმაციის გაცემისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების, ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის კუთხით

ადმინისტრაციული წარმოება, საჯარო ინფორმაციის გაცემისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების, ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის კუთხით

ტრენინგის მიზანი:

საჯარო ინფორმაციის გაცემისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების, ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის კუთხით, ადმინისტრაციული წარმოების თავისებურებების გაცნობით, მუნიციპალიტეტის იმ მოხელეთა კვალიფიკაციისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ამაღლების ხელშეწყობა, რომლებიც განსაზღვრულნი არიან საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირებად, აგრეთვე, მუნიციპალიტეტის მოხელეები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევასა და საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებული საკითხების მოწესრიგებას.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:   

  • საჯარო ინფორმაციის გაცემისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების, ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის კუთხით, ადმინისტრაციული წარმოების სამართლებრივი საფუძვლები.
  • ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე.
  • საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში განცხადების განხილვა.
  • საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება.
  • საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოება.
  • ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების ფარგლებში მოხელის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები.
  • ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოება.
  • ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება.
  • საჯარო რეესტრის წარმოება.
  • საჯარო ინფორმაციის თაობაზე ანგარიშის წარდგენა/გამოქვეყნება.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/84cHfPOzC9 ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge