სიახლეები

მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება

მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება

ტრენინგის მიზანი:

მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების თავისებურებების გაცნობით, მუნიციპალიტეტის იმ მოხელეთა კვალიფიკაციისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ამაღლების ხელშეწყობა, რომლებიც ყოველდღიურ საქმიანობაში,  განიხილავენ განცხადებებს და ამზადებენ გადაწყვეტილებების პროექტებს მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:   

  • მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების სამართლებრივი საფუძვლები, მხარეები, მონაწილეები და წარმომადგენლობა.
  • მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების სამართლებრივი საფუძვლები.
  • უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოსათვის განცხადების გადაგზავნის წესი და თავისებურებები.
  • დამატებითი ინფორმაციის წარდგენა და განცხადების განუხილვევლად დატოვება. ერთსა და იმავე საკითხზე ხელახლა წარდგენილი განცხადების განხილვის თავისებურებები.
  • მარტივ ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის დაუშვებლობა და აცილება.
  • მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების ვადები და მისი თავისებურებები.
  • დაინტერესებული მხარის ჩაბმა მარტივ ადმინისტრაციულ წარმოებაში, საქმის გარემოებებისა და მტკიცებულებათა გამოკვლევა.
  • მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება და გადაწყვეტილების პრაქტიკულად გაფორმება.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://www.edu.lsg.gov.ge/download/lHVNUE240f ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge