სიახლეები

მუნიციპალიტეტის მიერ იურიდიული პირების დაფუძნება და მართვა

მუნიციპალიტეტის მიერ იურიდიული პირების დაფუძნება და მართვა

ტრენინგის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის მიერ იურიდიული პირების დაფუძნების და მართვის ძირითადი მიმართულებების გაცნობით, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსადმი დაქვემდებარებული ორგანოში, გამგეობაში/მერიაში დასაქმებული მოხელეთათვის კვალიფიკაციის ამაღლებასა და შესაბამისი თანამდებობრივი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის საჭირო ცოდნის მიცემასა და უნარ-ჩვევების განვითარებაში ხელშეწყობა.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:

  • საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისა და „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის ზოგადი მიმოხილვა მუნიციპალიტეტების მიერ იურიდიული პირების დაფუძნებასთან/მართვასთან მიმართებით. სპეციალური ნორმები არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებთან მიმართებით.
  • არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების არსი და ფუნქცია; სახელი, რეგისტრაცია და რეგისტრაციის პირობები, საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი; ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა; მათი ქონების გასხვისება, ზიანის ანაზღაურება; რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია.
  • სააქციო საზოგადოების არსი, ფუნქცია და დანიშნულება; დაფუძნება; სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ პირთა პასუხისმგებლობა.
  • შპს-ს არსი, ფუნქცია და დანიშნულება; დაფუძნება; ხელმძღვანელ პირთა პასუხისმგებლობა.
  • მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების მართვის თავისებურებები - პრაქტიკული საკითხები
  • მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვა დაფუძნებული იურიდიული პირების მხრიდან.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/guqn8aYfLU  ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge