სიახლეები

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა პირველი ინსტანციის სასამართლოში, სამოქალაქო საქმეებზე

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა პირველი ინსტანციის სასამართლოში, სამოქალაქო საქმეებზე

ტრენინგის მიზანი:

სამოქალაქო საქმეებზე მუნიციპალიტეტის პირველი ინსტანციის სასამართლოში წარმომადგენლობის პრაქტიკული ასპექტების გაცნობით, მუნიციპალიტეტის იმ მოხელეთა კვალიფიკაციისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ამაღლების ხელშეწყობა, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების სასამართლოში სამოქალაქო საქმეებზე წარმომადგენლობასთან.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:

  • სამოქალაქო პროცესის სამართლებრივი საფუძვლები და სამოქალაქო სამართალწარმოების ძირითადი დებულებები.
  • სამოქალაქო საქმეების უწყებრივი ქვემდებარეობა და განსჯადობა.
  • სასამართლოს აცილება და საპროცესო ხარჯები; საპროცესო ვადები, სასამართლოს შეტყობინება და დაბარება.
  • მხარეები სამოქალაქო პროცესში; სასამართლო მტკიცებულებები.
  • საქმის პირველი ინსტანციის სასამართლოში განხილვასთან დაკავშირებული ზოგადი რეგულაციები.
  • შეგებებული სარჩელი, სარჩელის უზრუნველყოფა.
  • საქმის სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განსახილველად მომზადებისას მხარეების ქმედებები და სასამართლოს მთავარი სხდომა.
  • დაუსწრებელი გადაწყვეტილება, სასამართლოს გადაწყვეტილება, მისი კანონიერ ძალაში შესვლა; საქმისწარმოების დამთავრება, შეჩერება; სამოქალაქო საქმეებზე სარჩელისა და შესაგებლის შედგენის ტექნიკა.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/uZiE4ufC2d  ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge