სიახლეები

სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო გაწვევისა და სამხედრო მობილიზაციის საკითხთა შესახებ

სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო გაწვევისა და სამხედრო მობილიზაციის საკითხთა შესახებ

ტრენინგის მიზანი:

მუნიციპალიტეტების შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების მოხელეთა უნარებისა და შესაძლებლობების მაქსიმალურად განვითარება, რათა მათ შეძლონ უფრო ეფექტურად შეასრულონ მათზე დაკისრებული ამოცანები.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:

  • სამხედრო აღრიცხვა - მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ დებულება.
  • საქართველოს კანონი „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“.
  • პოლიციასა და სასამართლოსათვის საქმის გადაცემის ძირითადი პირობები და წესები.
  • დარგობრივი ზედამხედველობის განმახორციელებელი სტრუქტურისათვის ანგარიშის წარდგენის წესები და შედგენის პრინციპები.
  • გამწვევი კომისიების ოქმის წარმოების თავისებურებანი.
  • გაწვევის უწყების ჩაბარების წესები და პრინციპები.
  • სხვა სამართლებრივი აქტების ზოგადი ცოდნის საკითხი.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/tefiP8UVJR ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge