სიახლეები

ადგილობრივი თვითმართველობის მენეჯმენტის კონცეფცია: თეორია და პრაქტიკა

ადგილობრივი თვითმართველობის მენეჯმენტის კონცეფცია: თეორია და პრაქტიკა

ტრენინგის მიზანი:

მართვის თეორიის, პრაქტიკისა და ხელოვნების საკითხების,  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში არსებულ მართვის დონეებს შორის ურთიერთობების, მართვის ფუნქციების გაცნობით, მუნიციპალიტეტის იმ მოხელეთა კვალიფიკაციისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ამაღლების ხელშეწყობა, რომელთა ყოველდღიური საქმიანობა უკავშირდება მართვას, გადაწყვეტილების მიღებას, ეფექტურ კომუნიკაციებს, დაგეგმვას, ორგანიზებას, მონიტორინგს, მოტივაციას.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:

  • მენეჯმენტის პროცესი, მენეჯმენტი გლობალურ სამყაროში.
  • გადაწყვეტილების მიღება, კომუნიკაცია.
  • დაგეგმვა–სტრატეგია.
  • ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბება.
  • კონტროლი და კორპორაციული კულტურა.
  • დელეგირება.
  • მოტივაცია.
  • ლიდერობა და გუნდის მართვა.
  • კონფლიქტების, სტრესების, ცვლილებების მართვა ორგანიზაციაში.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/nwFpMHtTqY  ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge