სიახლეები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან პროექტების შერჩევის პროცედურები და კრიტერიუმები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან პროექტების შერჩევის პროცედურები და კრიტერიუმები

ტრენინგის მიზანი:

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებში პროექტების მომზადების სპეციფიკის და ტექნიკის გაცნობით, მუნიციპალიტეტის იმ მოხელეთა კვალიფიკაციისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ამაღლებაში ხელშეწყობა, რომელთა ყოველდღიური საქმიანობა უკავშირდება საპროექტო წინადადებების მომზადებას და შემდგომში მის განხორციელებას.

 

ტრენინგის ძირითადი თემებია:

  • სტრატეგიული დაგეგმვის ძირითადი საფუძვლები;
  • სტრატეგიული გეგმის შემუშავების ძირითადი პრინციპები;
  • სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი;
  • შესაძლებლობების შეფასება, ძლიერი და სუსტი მხარეები – SWOT;
  • რეგიონული განვითარების სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმების შემუშავება;
  • 2015-2017 წლების რეგიონული განვითარების პროგრამა (RDP).
  • პროგრამების მომზადების და წარდგენის წესი.
  • პროგრამების ანგარიშების მომზადების - ძირითადი პრინციპები;

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/iLIITtvznk  ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge