სიახლეები

მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კონკურსის ჩატარების წესი და პროცედურა

მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კონკურსის ჩატარების წესი და პროცედურა

ტრენინგის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კონკურსის ჩატარების წესისა და პროცედურების თავისებურებების გაცნობით, მუნიციპალიტეტის იმ მოხელეთა კვალიფიკაციისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ამაღლების ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კონკურსის ჩასატარებლად შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, კონკურსის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოცხადებას, კონკურსის ჩატარებასა ორგანიზებას.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:

  • მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კონკურსის თაობაზე სამართლებრივი საფუძვლები 2017 წლის 1 იანვრამდე (მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კონკურსის გამოცხადება, საკონკურსო-საატესტაციო კომისია და საპრეტენზიო კომისია)
  • მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კონკურსის მონაწილეთა შეფასება და კონკურსის შედეგები 2017 წლის 1 იანვრამდე.
  • კონკურსანტის თანამდებობაზე დანიშვნა და კონკურსის ჩაშლა 2017 წლის 1 იანვრამდე.
  • მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კონკურსის თაობაზე სამართლებრივი საფუძვლები 2017 წლის 1 იანვრიდან (მუნიციპალიტეტის მოხელის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის წესით თანამდებობაზე დანიშვნის საკითხები; მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კონკურსის გამოცხადება, კონკურსის ეტაპები; საკონკურსო კომისია);
  • კონკურსში განცხადების წარდგენა, კონკურსში მონაწილეობისათვის წარდგენილი განაცხადების ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა, კონკურსანტის შეფასება 2017 წლის 1 იანვრიდან.
  • მუნიციპალიტეტის მოხელის კონკურსის შედეგები და კანდიდატის მოხელის თანამდებობაზე დანიშვნა 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/PRXPFjS6wO  ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge