სიახლეები

პერსონალთან ურთიერთობის სამართლებრივი რეგულირება (შრომითი ხელშეკრულების, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების, შინაგანაწესისა და საკადრო საკითხებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების მომზადება)

პერსონალთან ურთიერთობის სამართლებრივი რეგულირება (შრომითი ხელშეკრულების, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების, შინაგანაწესისა და საკადრო საკითხებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების მომზადება)

ტრენინგის მიზანი:

შრომითი ხელშეკრულების, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების, შინაგანაწესისა და საკადო საკითხებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადების თავისებურებების გაცნობით, მუნიციპალიტეტის იმ მოხელეთა კვალიფიკაციისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ამაღლების ხელშეწყობა, რომელთა საქმიანობა უკავშირდება შრომითი ხელშეკრულების, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების, შინაგანაწესისა და საკადო საკითხებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებას, აგრეთვე, მუნიციპალიტეტის იმ მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, რომელთა საქმიანობა უკავშირდება სამართლებრივი საკითხების მოწესრიგებას.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:

  • პერსონალთან ურთიერთობის (შრომითი ხელშეკრულების, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების, შინაგანაწესისა და საკადო საკითხებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების მომზადება) სამართლებრივი რეგულაციები.
  • შრომითი ხელშეკრულების შინაარსი და მისი მომზადების წესი; პირთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტის მომზადება.
  • პირის თანამდებობაზე დანიშვნის და გათავისუფლების თაობაზე ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შინაარსი და მისი მომზადების წესი.
  • დისციპლინური პასუხისმგებლობის თაობაზე ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შინაარსი და მისი მომზადების წესი.
  • მივლინებასთან, შვებულებასთან და ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების თაობაზე დაკავშირებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შინაარსი და მისი მომზადების წესი.
  • მოხელის გადაყვანასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შინაარსი და მისი მომზადების წესი.
  • შინაგანაწესის შინაარსი და მისი მომზადების წესი.
  • ადმინისტრაციული ხელშეკრულება და მისი მომზადება 2015 წლის 27 ოქტომბერს მიღებული „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/jjHQFzBZ6O ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge