სიახლეები

მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში

მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში

ტრენინგის მიზანი:

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილოების თავისებურებების გაცნობით, მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კვალიფიკაციისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ამაღლების ხელშეწყობა, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს ღია და ეფექტიანი საჯარო მმართველობის განხორციელება.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:

  • ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის დანიშნულება, გარანტიები,  ფორმები და სამართლებრივი რეგულაციები.
  • ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული ზოგადი რეგულაციები.
  • დასახლების საერთო კრების სტატუსი, უფლებამოსილებები და სამართლებრივი რეგულაციები.
  • პეტიცია.
  • სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო.
  • მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის სხდომებში მონაწილეობა.
  • მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/vdCqagoXVy ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge