სიახლეები

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა

ტრენინგის მიზანი:

იმ მოხელეთა თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ამაღლება, რომელთა ყოველდღიური საქმიანობა უკავშირდება ეკონომიკურ საკითხებს და საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვის დოკუმენტებს.

ტრენინგის ძირითადი თემებია:

  • მეწარმეობა - არსი, პრინციპები, მისი როლი ეკონომიკაში.
  • სამეწარმეო (ეკონომიკური) საქმიანობის სფეროები და სახეები, სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტები.
  • მეწარმეობის ხელშეწყობისკენ მიმართული მიზნობრივი პროგრამები საქართველოში (აწარმოე საქართველოში, მცირე და მიკრო ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა,  კრედიტი, ლიზინგი, სხვა პროგრამები (მაღალმთიანი, იაფი სესხები, დანერგე საქართველოში)).
  • მუნიციპალიტეტის როლი მეწარმეობის ხელშეწყობაში; მუნიციპალიტეტის სივრცითი და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვა; საინვესტიციო პორტფელების მომზადება; ინფრასტრუქტურის განვითარება, დაბეგვრის შეღავათიანი რეჟიმები, გადასახადები, ადგილობრივი გადასახადებისგან გათავისუფლება; პრივატიზაცია; ლიცენზირება და ნებართვები; ბანკებთან თანამშრომლობა /საბანკო გარანტიები.
  • მეწარმეების კონსულტაცია, გადამზადება / კვალიფიკაციის ამაღლება;  „ბრენდინგი“; გამოფენების მოწყობა.
  • ბიზნეს - იდეა და მისი შერჩევის/შეფასების მეთოდები; ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი (პრაქტიკული);
  • ფონდების მოძიება და საგრანტო განაცხადის მომზადება (პრაქტიკული)
  • სამეწარმეო გარემო; საჯარო-კერძო თანამშრომლობა; საერთაშორისო გამოცდილება - ადგილობრივი ხელისუფლების მექანიზმები; რეგიონული განვითარების სააგენტო; ინოვაციების რეგიონული ეკოსისტემა; სოციალური მეწარმეობა.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? მოხელეებს და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებს.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 ასტრონომიული საათი (14 საკონტაქტო საათი, 4 დამოუკიდებელი საათი).

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” სასწავლო პროგრამების ელექტრონულ რეესტრის ვებ-პორტალზე

http://edu.lsg.gov.ge/download/HYNB9AIsav ან დაგვიკავშირდით 

ტელ: (+995 32) 2 94 22 38

მობ:  (+995 99)  58 88 01

nromashvili@tcj.gov.ge